Reglement & Beleid

Reglement inzake Vrijwilligersbijdrage

1. Doel

Vrijwilligers zijn noodzakelijk voor het voortbestaan van BVV ‘31. De vereniging heeft tot doel taken en werkzaamheden op een goede en structurele manier in te vullen.

2. Plicht

a. Spelende leden zijn verplicht een vrijwilligerstaak uit te voeren zoals in dit artikel beschreven. Als een lid geen vrijwilligerstaak uitvoert, is hij verplicht tot het betalen van een bijdrage. Een lid dat geen taak uitvoert en ook geen bijdrage betaalt, kan worden geschorst door het bestuur.

b. Niet-spelende leden zijn vrijgesteld.

c. Leden die in het verleden grote vrijwilligerstaken hebben uitgevoerd kunnen worden vrijgesteld van vrijwilligerstaken. Het lid moet hiervoor een verzoek indienen bij het bestuur. 

d. Vanaf 16 jaar wordt van een lid verwacht dat hij/zij zelf taken kan uitvoeren.

3. Bijdrage

De hoogte van de bijdrage wordt door de Ledenvergadering vastgesteld en wordt tijdens het seizoen geïnd. De hoogte van de bijdrage is te vinden op de contributie-pagina. De bijdrage wordt aan het begin van het seizoen, samen met de contributie, geïnd. Het lid zal de bijdrage van het lopende seizoen terugkrijgen op het moment dat de vrijwilligersuren zijn gemaakt. Deze wordt dus niet van te voren verrekend.

4. Taken

Een lid moet via de vrijwilligersvragenlijst te kennen geven met welke taken hij/zij wil helpen. Het lid moet initiatief nemen om een passende taak te vinden en kan bij vragen contact opnemen met het secretariaat of bestuur. Een taak is pas een vrijwilligerstaak als de taak een tijdsduur heeft van minstens 15 uur per jaar.

Het bestuur houdt een bestand bij van vrijwilligers.

5. Vrijwilligersbijdrage

De vrijwilligersbijdrage wordt bij alle leden vooraf geïnd aan het begin van het seizoen. Leden die vrijwilligerswerk gedaan hebben, kunnen dit bij het secretariaat melden en zij krijgen de bijdrage teruggestort.

6. Vrijstelling bijdrage bij grote taken in het verleden

Het bestuur kan een lid dat vrijwilliger is geweest voor meerdere jaren vrijstellen van de bijdrage. Het bestuur stelt hierbij vast hoeveel de tijdsbesteding is geweest over alle jaren. 

7. Gezin en kinderen

a. Leden onder 16 jaar kunnen in principe niet zelf een taak uitvoeren. De ouders (dan wel vertegenwoordigers) zijn verplicht de taken uit te voeren namens deze kinderen. Leden onder 16 jaar mogen met toestemming van hun ouders taken uitvoeren.

b. Als een gezin meerdere kinderen onder 16 jaar heeft hoeft de ouder maar één keer een taak van 15 uur uit te voeren voor alle kinderen onder 16.

c. Leden ouder dan 16 jaar moeten zelf vrijwilligerstaken uitvoeren. Zij moeten zich ook aanmelden via de vragenlijst op de website. Ouders mogen taken uitvoeren voor hun kinderen die ouder dan 16. In dit geval geldt punt 7b niet. 

d. Een gezin met meerdere leden waarbij leden dan wel ouders geen taken kunnen uitvoeren, moeten voor elk spelend lid de bijdrage betalen.

8. Taken laten uitvoeren door anderen

Taken kunnen door anderen uitgevoerd worden. Het lid moet het bestuur vooraf mededelen wie namens hem een taak uitvoert.

9. Geen taken beschikbaar

De vereniging zorgt ervoor dat iedereen die taken wil uitvoeren ook in staat wordt gesteld te helpen. Mocht het toch zo zijn dat een lid zich beschikbaar stelt en er zijn geen taken beschikbaar dan zal de vereniging geen bijdrage verlangen. Een lid moet zich echter flexibel opstellen en kan geen specifieke taken eisen dan wel in redelijkjeid aangeboden taken afwijzen.

10. Vrijstelling

Een lid kan het bestuur vragen om een vrijstelling van de bijdrage in het geval van financiële, gezondheids- of andersoortige problemen waardoor het lid (of de ouder) niet in staat is vrijwilligerswerk te doen. Het bestuur kan dit verzoek na evaluatie honoreren. Een verzoek wordt vertrouwelijk behandeld.

11. Klachten, bijzondere situaties en vragen

Het bestuur zal elke klacht of situatie nauwkeurig bekijken en een gepaste oplossing zoeken. Het bestuur is bevoegd voor leden een uitzondering te maken op basis van goede gronden.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!