Privacyverklaring

 

Gegevensverwerking & Privacyverklaring

(versiedatum: 1-11-2021)

Dit is de privacyverklaring van Blaricumse Voetbalvereniging 1931, gevestigd te Blaricum, hierna te noemen: `de Vereniging`.

De Vereniging vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens van leden, werknemers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de Vereniging. Wij hebben in deze verklaring uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

In ieder geval hanteert de Vereniging het principe zo min mogelijk persoonsgegevens op te slaan en/of te delen met derden.

In onderstaande tabel staat met welk doel de Vereniging welke persoonsgegevens verzamelt, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke persoons-gegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers buiten Vereniging

 

Onderzoeken of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschaps-

overeenkomst.

● Voornaam

● Achternaam

● Adres

●Geboortedatum

● Telefoon

● E-mail

● Naam ouder bij minderjarig lid

 

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Indien u zich aanmeldt maar uiteindelijkgeen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

Geen

Ledenadministratie

● Voornaam

● Achternaam

● Naam ouder bij minderjarig lid

● Adres

● Telefoon

● E-mail

● Bankgegevens

● Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna (m.a.w. na beeindigen van het lidmaadschap worden gegevens nog 7 jaar bewaard)

De Vereniging maakt voor ledenadministratie gebruik van Sportlink, een applicatie die vanuit KNVB vereist is. Gegevens worden hiervoor gedeeld met Sportlink Services B.V. en met de KNVB

Contributie-inning

●      Voornaam

●      Achternaam

●      Naam ouder bij minderjarig lid

●      Adres

●      Telefoon

●      E-mail

●      Bankgegevens

●      Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna.

De Vereniging maakt voor contributie inning  gebruik van het systeem ClubCollect een dienst van NLCollect B.V. Genoemde gegevens worden hiervoor gedeeld met NLCollect B.V.

Wedstrijd-

secretariaat, identificeren van gerechtigde spelers bij wedstrijden.

●      Voornaam

● Achternaam

Uitvoering van de overeenkomst bij competitiespe-lende leden

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.

De Vereniging maakt voor wedstrijdadministratie gebruik van Sportlink, een applicatie die vanuit KNVB vereist is. Gegevens worden hiervoor gedeeld met Sportlink Services B.V. en met de KNVB

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

● Voornaam

● Achternaam

● E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang een lid  aangemeld is.

Geen

Werknemers- en Vrijwilligers-

administratie

● Voornaam

● Achternaam

● Adres

● Telefoon

● E-mail

● Bankgegevens

● Betaalgegevens

● Verklaring omtrent gedrag

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna op basis van verplichtingen van de Belastingdienst.

Boekhouder

Belastingdienst

Teamindeling

● Voornaam

● Achternaam

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.

Geen (alleen leden betrokken bij technisch beleids)

Notulen van Algemene Vergadering

● Voornaam

● Achternaam

Uitvoering van Statuut

Gedurende 7 jaar

Geen externen. (intern alleen leden)

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren.

Minderjarigen

Bij minderjarige leden worden ook persoonsgegevens van ouder(s) dan wel voogd vastgelegd en gebruikt.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Vragen

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Ledenadministratie of de Secretaris (gegevens op website)

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!